Privacy verklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van GTD Training (hierna genoemd “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring is onder meer van toepassing op (i) onze website www.gtd.training (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen ons en onze klanten, prospecten en business partners.

Wij willen benadrukken dat wij te allen tijde trachten te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die GTD Training verzamelt, alsook over de wijze waarop GTD Training deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van GTD Training.

Soorten persoonsgegevens

GTD Training verzamelt volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens betreffende het contactformulier:
  • Naam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam
  • Communicatievoorkeur
  • Bericht/Onderwerp
  • Tijdstip van invullen contactformulier
  • IP adres
 • Gegevens betreffende de inschrijving voor een opleiding:
  • Type opleiding
  • Datum van de opleiding
  • Aantal ingeschreven personen
  • Prijs per persoon
  • Totaal bedrag
  • Kortingsbon
  • Emailadressen van alle ingeschreven deelnemers (voor het versturen van druppel-emails, met de mogelijkheid tot uitschrijven)
  • Het resterende opvolgingsbudget per deelnemer
  • Facturatiegegevens:
   • Bedrijfsnaam
   • Ter attentie van
   • Bedrijfsadres
   • BTW nummer
   • Betalingswijze
  • Opmerkingen
  • Uw akkoord betreffende de algemene voorwaarden
  • Tijdstip van invullen formulier
  • IP adres
 • Gegevens betreffende de aanvraag van offerte via het daarvoor bestemde webformulier:
  • Naam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam
  • Gemeente
  • Geschat aantal deelnemers
  • Gewenste taal van opleiding
  • Bericht
  • Tijdstip van invullen formulier
  • IP adres
 • Gegevens betreffende het inschrijven voor de nieuwsbrief
  • Emailadres
  • Naam
  • Voornaam
  • Tijdstip van invullen formulier
  • IP adres
 • Gegevens betreffende de ingevulde evaluatieformulieren op het einde van een opleiding
  • Datum van de opleiding
  • Locatie van de opleiding
  • Type van de opleiding
  • Naam deelnemer
  • Bedrijf
  • Functie
  • Emailadres
  • De ingevulde gegevens betreffende de tevredenheid over de opleiding
  • Of wij de reactie mogen gebruiken om andere deelnemers te inspireren
  • Of wij de deelnemer mogen inschrijven voor onze nieuwsbrief
  • Of wij de deelnemer mogen inschrijven voor de nieuwsbrief van onze partner Meerefect
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van GTD Training

Wij verzamelen tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en onze diensten. Zo zullen wij, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat ons toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met GTD Training
 • Bezoek van de Website
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van onze diensten
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief
 • Het inschrijven voor een opleiding
 • Correspondentie met en uitgaande van GTD Training
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

De door GTD Training verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

GTD Training kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van een overeenkomst met GTD Training
 • Het leveren van de diensten door GTD Training
 • Het leveren van support
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Websit
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Locatie van persoonsgegevens

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

GTD Training zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van onze diensten en de optimalisering daarvan zoals hieronder bij de uitzonderingen aangegeven (alsook maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat GTD Training in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat GTD Training uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer GTD Training hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer GTD Training of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke GTD Training heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 • In alle overige gevallen zal GTD Training uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Uitzondering op de openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

De evaluatieformulieren die op het einde van een opleiding ingevuld dienen te worden dienen om de coach van GTD training te evalueren. Deze evaluatie gebeurt door Meereffect, ons partnerbedrijf in Nederland, dat alle GTD coaches opleidt en opvolgt. Alle gegevens van deze evaluatieformulieren worden aan Meereffect overgemaakt door middel van een gescande versie van het formulier.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart GTD Training uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@gtd.training:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die GTD Training mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld emailadres.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke nieuwsbrief van GTD Training.

Beveiliging persoonsgegevens

GTD Training verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

GTD Training zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van GTD Training, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan GTD Training in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacy Verklaring

GTD Training is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is GTD Training verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop GTD Training uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contacteer GTD Training

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop GTD Training uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: info@GTD.training of
 • Via de post: GTD Training, Ernest Ourystraat 42, 3320, Hoegaarden

GTD.Training is een onderdeel van JBS BVBA en is verbonden aan Meereffect en The David Allen Company
Ernest Ourystraat 42, 3320 Hoegaarden - info@GTD.training - 0496/10.97.26

Cookie policy   -   Privacy